انستیتو ادیولوژی آریا ، چهارشنبه 25 مهر 1397 08:07 قبل‏ازظهر

راههای انتقال صدا
برای تمام کسانی که مجرای گوش باز باشد و گوش دارای ترشح عفونی نباشد انتقال صدا از سمعک به گوش داخلی از مجرای گوش انجام می‌شود. صدای تقویت شده وارد مجرای گوش می‌شود، از پردة گوش و گوش میانی می گذرد و به حلزون شنوایی می رسد. به این نوع انتقال، انتقال هوایی صدا می‌گوئیم.
در صورتی که مجرای گوش وجود نداشته باشد (بیماری مادرزادی کوچک بودن گوش (میکروشیا) یا نبودن گوش (Agenesis) و یا مواردی که گوش ترشح عفونی مقاوم به درمان دارویی دارد و یا به علت جراحی گوش، مجرای گوش خیلی گشاد و غیر قابل استفاده است و امکان انتقال صدا از مجرای گوش وجود ندارد و نیز مواردی که پوست مجرای گوش دارای حساسیت شدید به قالب سمعک داشته باشد (مثل بیماری پسوریازیس)، از سیستم انتقال استخوانی استفاده می شود. در این سیستم، قطعه ای پشت گوش و دقیقاً روی زائدة پستانی استخوان گیجگاهی قرار می گیرد که صدا را به صورت ارتعاش به حلزون انتقال می دهد و امواج صوتی را مستقیماً به حلزون شنوایی می تاباند.
نحوة قرار دادن مبدل انتقال استخوانی به صورت یک تل و یا در انتهای دستة عینک می‌باشد (سمعک عینکی انتقال استخوانی)