انستیتو ادیولوژی آریا ، چهارشنبه 25 مهر 1397 07:07 قبل‏ازظهر

میزان کم شنوایی
میزان کم شنوایی
از شنیدن طبیعی تا ناشنوایی مطلق درجات مختلفی از کم شنوایی می تواند بروز کند. معمولاً بین عوام کم شنوایی به درصد بیان می‌شود ولی متخصصین شنوایی شناسی براساس دسی بل افت شنوایی را بیان می کنند و معمولاً از طبقه بندی زیر استفاده می کنند:
1-    کم شنوایی ملایم: که صدای آرام وملایم، نجوا یا صدای گفتار از دور یا برخی صداهای محیطی آرام مثل صدای بال زدن حشرات قابل شنیدن نیست و در محیطهای شلوغ کم شنوایی خود را بیشتر نشان می دهد. چه خوب است که برای این افراد که در ابتدای افت شنوایی قرار دارند، سمعک تجویز شود تا ضمن دستیابی به شنوایی طبیعی از محرومیت شنوایی جلوگیری شود.
2-    کم شنوایی متوسط: صدای ملایم و متوسط قابل شنیدن نیست. با این میزان کم شنوایی حتی در محیط آرام هم فرد مبتلا قادر به درک گفتار طبیعی نیست و صداهایی چون آواز پرندگان و صدای زنگ موبایل و تلفن و صدای موتور خودرو را هم بسیار مبهم می‌شنود. تجویز هرچه سریعتر سمعک برای هر دو گوش مبتلا جدیترین کمک به این افراد است.
3-    کم شنوایی شدید: تنها برخی صداها قابل شنیدن هستند. برای برقراری ارتباط با مبتلایان به این نوع کم شنوایی باید در گوشهای آنها فریاد زد، اگر چه در برخی موارد باز هم محتوای کامل گفتار را درک نخواهد کرد. مبتلایان به این نوع کم شنوایی از لب خوانی برای درک محتوای گفتار بهرة زیادی می برند و تجویز سمعک برای هر دو گوش مبتلا اگرچه اقدامی دیر ولی لازم و چاره ساز است.
4-    افت شنوایی عمیق: اندازه جزئی از کل شنوایی باقیمانده است و بیمار صدای خیلی بلند را می تواند بشنود (مثل صدای شلیک با اسلحه، صدای موتور جت و....) با سمعک های سوپر پاور جدید که تکنولوژی جابجائی فرکانس را دارند به این بیماران هم می توان به خوبی کمک کرد.
با نگاهی به جدول زیر می توان درجه بلندی کم شنوایی را ملاحظه کرد و صداها و اصوات گفتاری را که در هریک از این کم شنوایی ها قابل شنیدن هستند به وضوح قابل مشاهده هستند.


شنوایی شناسان نتایج آزمون شنوایی عمومی را در برگه ای ثبت می کنند که به آن ادیوگرام می گویند و در اصطلاح عوام نوار گوش گفته می شود.
در برگة ادیوگرام که شامل دو جدول مربع بزرگ است، جدولی که روبرو و در سمت چپ برگه است مربوط به نتایج گوش راست و جدولی که در سمت راست  برگه است مربوط به نتایج گوش چپ می‌باشد.
ستون عمودی بر حسب دسی بل (dB مقیاس بلندی صدا) و جدول افقی بر حسب هرتز (Hz مقیاس فرکانس یا زیر و بمی صدا) می‌باشد. لذا ادیولوژیستها برای میزان افت شنوایی از مقیاس دسی بل به جای درصد استفاده می کنند.