انستیتو ادیولوژی آریا ، دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 15:02 بعدازظهر

کم شنوایی
 
کم شنوایی
کاهش حساسیت شنوایی یا افزایش آستانة شنوایی که ناشی از نقص عملکرد یک یا هر دو گوش می باشد را کم شنوایی (Hearing- loss)... یا نقص شنوایی (Hearing disorder) می گوییم. ممکن است واژه هایی چون سخت شنوایی (Hard of Hearing) یا ناشنوایی (Deafness) هم به جای این واژه به کار روند. انواع افت شنوایی به شرح زیر است:
1-    کم شنوایی انتقالی
 

نقص در تشکیل گوش خارجی و مجرای گوش و یا وجود هرگونه مانع در مجرای گوش که مانع رسیدن صدا به پردة گوش شود و نیز هرگونه سوراخ یا پارگی در پردة گوش و یا چسبندگی مفاصل استخوانچه ای و یا از هم گسیختگی این مفاصل و یا پر شدن گوش میانی با عفونت یا مایع خون (سروز) می تواند مانع از انتقال صدا به گوش داخلی شود (نواحی A وB ). به این نوع افت شنوایی، افت شنوایی انتقالی می گوییم. تجمع زیاد جرم گوش و انسداد مجرای گوش خارجی، عفونت های قارچی گوش خارجی و عفونت های مترشحة گوش میانی هم می تواند جزء علل افت شنوایی انتقالی باشد. در این نوع افت شنوایی می توان امیدوار بود که با دارو و جراحی بتوان به شنوایی سالم برگشت. ولی اگر اقدامات درمانی هم جواب ندهد، براحتی می توان با سمعک شنوایی بیمار را تامین کرد.
2-    کم شنوایی حسی عصبی

 
 
آسیب به حلزونهای شنوایی و سلولهای موئی غشاء پایه و نیز هر گونه آسیب به عصب شنوایی از ابتدای ارتباط این عصب با سلولهای موئی حلزون تا ساقه مغز باعث افت شنوایی حسی عصبی می شود که از علل آن می توان ضربة صوتی (ورود صدای بسیار بلند به گوشها)، پیرگوشی، مصرف داروهای سمی برای گوش (جنتامایسین، استرپتومایسین، ویامایسین، سیس پلاتینیوم، فروزماید، اتاکرینیک اسید، کینین و کینیدین) افت شنوایی ژنتیکی و افت شنوایی ناشی از برخی بیماریهای عمومی مثل نارسائی کلیه و زردی مادرزادی را ذکر کرد. این نوع افت شنوایی قابل برگشت نیست ومعمولاً مبتلایان آن را در برخی منابع، معلول شنوایی(Hearing- Handicap)... می‌نامند. در این افت شنوایی تنها راه خوب شنیدن توان بخشی شنیداری و بکارگیری سمعک برای گوش  یا گوشهای مبتلا به افت شنوایی است.
3 – کم شنوایی آمیخته:
ترکیبی از افت شنوایی انتقالی و حسی عصبی است (آسیب در نواحی A و B و C)  . به عنوان مثال بیمار مسنی که پردة گوش او از قبل سوراخ بوده واکنون به افت حسی عصبی ناشی از پیرگوشی هم مبتلا شده است. معمولاً در این بیماران ابتدا پزشک درخصوص علاج پذیری بخش انتقالی افت شنوایی تلاش می کند و اگر درمان حاصل نشد، براحتی می توان با سمعک افت شنوایی را ترمیم کرد.
4- افت شنوایی مرکزی
آسیب به سلولهای خاکستری در قشر مغز (که وظیفة آن درک و پردازش شنوایی است) باعث عوارضی چون وزوز، توهم شنوایی ونقص در درک واژگان خصوصاً در محیط شلوغ می شود که می تواند عوارضی از پیرگوشی پیشرفته، وجود تومورهای قشر مغز خصوصاً در لوب گیجگاهی، سکته های مغزی در این ناحیه از مغز و یا ضربة شدید به این نواحی مغز باشد. در برخی از موارد که این افت شنوایی همراه با افت شنوایی حس عصبی باشد، تجویز سمعک توصیه می شود