انستیتو ادیولوژی آریا ، دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 16:02 بعدازظهر

حس شنوایی

حس شنوایی
یکی از حواس پنجگانة انسان است و برخلاف حس بینائی که عامل ارتباط انسان با محیط و اشیاء است، مهمترین حس در برقراری ارتباط با محیط انسانی و انسانهاست. وجود حس شنوایی سالم زمینه ساز اکتساب گفتار است. تنها در صورت برخورداری از یک حس شنوایی سالم می توان به گفتار کامل دست یافت و ارتباطی کامل با انسانها رابدست آورد. حس شنوائی برآورده کنندة بسیاری از نیازهای ما است. ما نه تنها کلمات را می شنویم بلکه با شنیدن جزئی ترین تفاوتها در اصوات، معنای دقیق صداهای گفتاری را نیز درک می کنیم. حس شنوایی برای لذت بردن (از صدای خوشایند چون موسیقی) و نیز برای یافتن صداها و اشیاء برای ما مفید است. به عنوان مثال وقتی وسیلة نقلیه ای به ما نزدیک می شود قبل از آنکه آنرا ببینیم، صدایش را می شنویم و جهت نزدیک شدن آنرا به خود تشخیص می دهیم