انستیتو ادیولوژی آریا ، دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 16:02 بعدازظهر

گوش


گوش
علاوه بر اندام حس شنوایی، یکی از اندامهای مهم درتامین تعادل انسان است.
گوش شامل 3 قسمت گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی است.

 

 


الف – گوش خارجی

 خود شامل 3 بخش زیر می شود.
1-    لالة گوش: وظیفة جمع آوری و هدایت صدا به داخل مجرای گوش را بعهده دارد و از غضروف و پوست ساخته شده است و با افزایش سن و تحلیل بخش غضروفی معمولاً حالت شل و افتاده به خود می گیرد.
2-     مجرای گوش: شامل دو بخش غضروفی (متصل به لالة گوش) و استخوانی (بخش داخلی و متصل به پردة صماخ) بوده و وظیفة هدایت صدا به بخش انتهایی مجرا را دارد. به علت ترشح سرومن چسبنده و دارای خاصیت قلیائی، حشرات و اجسام خارجی وارده شده به مجرای گوش در قسمتهای ابتدایی به دام می افتند و چون حالت خم و پیچ خورده دارد، اجسام به راحتی به سمت پردة گوش نمی‌توانند وارد شوند.
3-    پردة گوش: پرده ایی غشائی است که از بیرون توسط پوست و از داخل توسط مخاط پوشیده می شود. وظیفة آن تبدیل ارتعاشات مولکولهای هوا (صدا) به ارتعاشات مکانیکی و انتقال آن به زنجیرة استخوانچه ای گوش میانی است.
ب: گوش میانی
دارای زنجیرة استخوانچه ای، رباطها و2 ماهیچه بسیار کوچک، حفرة ماستوئید (پستانی) و شیپور استاش است.
1-    زنجیرة استخوانچه ای شامل 3 استخوان چکشی، سندانی و رکابی است. دستة استخوانچة چکشی به پردة گوش می چسبد و از سر به استخوانچة سندانی ارتباط دارد. استخوانچة سندانی نیز به استخوانچة رکابی متصل می شود و صفحة پایة استخوانچة رکابی به دریچة بیضی شکل حلزون گوش داخلی متصل می شود.
کل مجموعة استخوانچه ها به وسیلة رباطهایی در گوش میانی معلق هستند و 2 ماهیچة کوچک به استخوانچة چکشی و رکابی متصل و در صورت ورود صدای بلند به گوش منقبض شده با ایجاد مقاومت در برابر صدای بلند از گوش داخلی محافظت می کنند.
2-    حفرة ماستوئید نیز باعث رزونانس (تشدید) صدا در گوش میانی می شود و در بهبود کیفیت صدای شنیده شده مؤثر است.
3-    شیپور استاش: مجرای غضروفی است که از گوش میانی به حلق متصل می‌شود و تبادل و تعادل فشار بین گوش میانی و حلق (هوای بیرون) را به عهده دارد. احساس کیپی در هنگام سرما خوردگی یا هنگامی که با هواپیما سفر می‌کنیم به علت نقص عملکرد و چسبندگی و یا بسته شدن موقت این مجرا است. نقص دائمی این مجرا باعث ترشح گوش میانی (یا اوتیت سروز) می‌شود.
صدا ضمن عبور از زنجیرة استخوانچه ای (به علت خاصیت اهرمی) تقویت هم می‌شود و چون قطر پردة گوش از قطر دریچة بیضی بیشتر است، تقویت مجدد خواهد داشت. نهایتا این موج ارتعاش مکانیکی به دریچة بیضی منتقل می شود که چون پشت آن مایع گوش داخلی است به یک موج هیدرولیک تبدیل می شود و در سراسر حلزون شنوایی منتشر شده و حرکت می‌کند.
ج- گوش داخلی
شامل 2 بخش است:
1-    حلزون شنوایی که شبیه یک حلزون است وچنین در نظر بگیریم که یک لوله 3 قسمتی (3تونل) دور یک محور پیچیده شده باشد. موج هیدرولیک صدا از یکی تونلها حرکت کرده به نوک حلزون می رود و سپس از یکی دیگر از تونلها به سمت دریچة گرد (که پردة غشائی است و به گوش میانی باز می شود) برمی‌گردد. در طول مسیر رفت صدا از دریچة بیضی تا راس حلزون پردة غشائی به نام غشاء پایه قرار دارد که ارگان اصلی حس شنوایی است. این غشاء شامل بر میلیونها سلول موئی است و به دنبال حرکت غشاء پایه و حرکت سلولهای موئی یک تخلیة الکتریکی در پایانه های عصبی که در انتهای این سلولها چسبیده اند تولید و توسط عصب هشتم مغزی به مغز می رود. درمغز صدا تفسیر شده و ادراک شنوایی انجام می شود. از آنجایی که سلولهای موئی گوش داخلی بدنبال هر گونه آسیب قابل ترمیم نیستند، هر گونه آسیب به آنها باعث افت شنوایی دائمی می شود.
2-    دهلیز غشائی : قسمتی از گوش که در تعادل دخالت دارد و به همراه چشم و حس عمقی و مخچه تعادل را تامین می کند. دهلیز غشایی شامل 3 بخش اوتریکول، ساکول و مجاری نیم دایره است. باحرکت سر مایع داخل این قسمت حرکت کرده و باعث تحریک سلولهای تعادلی آن می شود و سینگال تعادلی بوسیله عصب هشتم مغزی به مخچه و مغز می رود و تفسیر سه بعدی و فضایی ازآن صورت می گیرد