اشکال سمعک : سمعک نامریی عمقی

چاپ

ashk011

سمعک IIC یا Invisible In the Canal جدیدترین شکل سمعک است و به خاطر تکامل مدارات و قطعات سمعک و کوچکترشدن آنها طی سه سال اخیر ساخته شده است. قدرت خوبی دارد ، کمتر پیداست ، باتری کوچک استفاده می کند ولی به علت اینکه در عمق

 مجرا قرار می گیرد امکان دارد میکروفون آن در تماس با جرم گوش زود کثیف شود و نیاز به سرویس داشته باشد. لذا بهتر است در بیمارانی استفاده شود که گوش جرم سازی نداشته باشند. برای کم و زیاد کردن صدا نیاز مند ریموت کنترل هستند.
این سمعکها در انواع هوشمند و هوشمند وایرلس وجود دارند.